SewerGEMS-Stand-Alone_1024x768
 • SewerGEMS-Stand-Alone_1024x768
 • SewerGEMS-for-ArcGIS_Showing-Scenarios-and-FlexTables

SewerGEMS

Modelowanie systemów odprowadzania ścieków miejskich oraz kanalizacji ogólnospławnej

 

Przeznaczenie: planowanie kanalizacji miejskiej, analiza zapobiegania przepełnieniu, tworzenie zoptymalizowanych, zarządzanych zgodnie z najlepszymi praktykami projektów

Karta techniczna

- +

Poczynając od planowania kanalizacji miejskiej, przez analizę zapobiegania przepełnieniu, a kończąc na zoptymalizowanych, zarządzanych zgodnie z najlepszymi praktykami projektach, SewerGEMS zapewnia łatwe w obsłudze środowisko dla inżynierów, w którym mogą oni analizować, projektować i eksploatować systemy odprowadzania ścieków lub systemy kanalizacyjne ogólnospłane przy użyciu zintegrowanych narzędzi hydraulicznych i hydrologicznych oraz różnorodnych metod kalibracji uwzględniających warunki opadowe.

Doskonała interoperacyjność

Dzięki SewerGEMS przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i konsultanci mogą wybrać sposób modelowania spośród czterech platform, mając dostęp do jednego wspólnego źródła danych projektu.

Platformy te obejmują:

 • Samodzielną aplikację dla systemu Windows, która jest przyjazna dla użytkownika, łatwa i wydajna
 • Platformę ArcGIS umożliwiającą integrację GIS, tworzenie map tematycznych i publikowanie
 • Platformę MicroStation pozwalającą na łączenie środowisk planowania geoprzestrzennego i projektowania inżynierskiego
 • Platformę AutoCAD umożliwiającą sprawne tworzenie dokumentacji inżynierskiej

Zespoły tworzące modele mogą wykorzystać umiejętności inżynierów z różnych działów, a inżynierowie mogą ułatwić sobie pracę przez wybór środowiska, które już znają i osiągnąć wyniki, które można wizualizować na wielu platformach.

 

Usprawnione budowanie modeli

Inżynierowie mogą wykorzystywać dane geoprzestrzenne, rysunki w CAD, dane SCADA, bazy danych oraz arkusze kalkulacyjne, aby przyspieszyć proces budowy modelu. SewerGEMS umożliwia zsynchronizowane połączenie z bazą danych, łącza geoprzestrzenne i zaawansowane moduły do budowy modeli, które łączą się z praktycznie każdym formatem cyfrowych danych. SewerGEMS zapewnia również narzędzia do przeglądania rysunków i połączeń, aby zagwarantować spójny hydraulicznie model.

 

Alokacja i szacowanie obciążenia ściekami i wodą opadową

Moduł LoadBuilder zawarty w programie pomaga twórcom modeli dokonać alokacji obciążenia kanalizacji na podstawie różnorodnych źródeł opartych na GIS, takich jak dane dotyczące zużycia wody przez konsumentów, pomiary przepływu w całym obszarze czy wielokąty z informacjami na temat zaludnienia lub użytkowania terenu. Obciążenie kanalizacji może być również zadane, jako zdefiniowane przez użytkownika hydrogramy obciążenia oparte na wzorcach i obciążenia jednostkowe. Inżynierowie mogą wykorzystać i modyfikować kompleksową bibliotekę inżynierską obciążenia jednostkowego (w okresie bezdeszczowym) i dostosować ją do licznych typowych obciążeń jednostkowych w oparciu o zaludnienie, obszar, obliczenia i wypływy.

SewerGEMS pozwala również użytkownikom na wprowadzenie i zapisanie nieograniczonej liczby przewidywanych przepływów, aby dokładnie modelować zmiany przepływu w ciągu dnia. Inżynierowie mogą również tworzyć modele z odpływem wód opadowych w czasie pogody deszczowej za pomocą zintegrowanych dystrybucji opadów w programie SewerGEMS lub za pomocą zdefiniowanych przez użytkownika zdarzeń opadowych. Odpływysą modelowane i kalibrowane na podstawie wybranych metod hydrograficznych, w tym RTK, SCS, Zmodyfikowanej Metody Racjonalnej, EPA-SWMM lub zdefiniowanych przez użytkownika ogólnych hydrogramów jednostkowych.

 

Łatwe zarządzanie modelami z użyciem scenariuszy

Dzięki centrum zarządzania scenariuszami programu SewerGEMS użytkownicy mogą konfigurować, oceniać, wizualizować i porównywać nieograniczoną liczbę scenariuszy w ramach jednego pliku. Inżynierowie mogą oceniać strategie projektowania, eksploatacji, obciążenia ściekami i topologii sieci w celu lepszego wsparcia procesu decyzyjnego.

 

Zaawansowana analiza

SewerGEMS może modelować skutek, z jakim zrównoważony system drenażu przyczynia się do zatrzymania wód opadowych zanim dotrą one do systemu kanalizacyjnego. Dzięki SewerGEMS użytkownicy mogą również modelować formowanie się siarkowodoru w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia rur na skutek wydzielania się H2S, zapobiegania skargom na nieprzyjemny zapach i poprawy bezpieczeństwa pracowników.

 

Liczne solvery

Twórcy modeli mogą z łatwością przełączać się między wieloma solverami, w zależności od rodzaju systemu, jaki analizują:

 • Aby rozwiązać równania Saint Venanta, użytkownicy mogą wybrać między solverem EPA SWMM w SewerGEMS a metodą ukrytych fal dynamicznych. Te dwa dynamiczne narzędzia obliczeniowe biorą pod uwagę skutki czasowego magazynowania przez system kanalizacyjny i określają ilościowo przepełnienia, jeśli do nich dojdzie.
 • Solver dla wypukłego/stopniowo różnicowanego przepływu korzysta z wypukłego trasowania w celu określenia grawitacyjnych przepływów w kanalizacji oraz stopniowo zmieniającego się przepływu (analiza spiętrzenia) w celu określenia właściwości hydraulicznych, gdy przepływ jest już znany. Przepływy pod ciśnieniem i obliczenia wydajności pompowania są wyjątkowo stabilne przy użyciu tego solvera. Analizę stanu ustalonego stosuje się w przypadku ekstremalnych warunków przepływów i w celu automatycznego zaprojektowania kanalizacji, a symulacje długoterminowe stosuje się do analizy tego, jak system kanalizacyjny zachowuje się z upływem czasu.
 • Przy korzystaniu z solvera dla racjonalnego/stopniowo różnicowanego przepływu szczytowe przepływy w systemie kanalizacji burzowej są obliczane przy użyciu metody racjonalnej. Ten solver należy stosować do analizowania warunków przy szczytowym przepływie lub do automatycznego projektowania kanalizacji burzowej.

 

Interfejs i edycja grafiki

 • Samodzielna aplikacja systemu Windows.
 • Możliwość uruchomienia w środowisku ArcGIS (wymagana licencja ArcMap)
 • Możliwość uruchomienia w środowisku MicroStation (wymagana licencja MicroStation)
 • Możliwość uruchomienia w środowisku AutoCADa (wymagana licencja AutoCAD)
 • Nieograniczone cofanie/ponowne tworzenie układu i edytowanie
 • Upraszczanie geometrii, podział lub ponowne scalanie elementów
 • Narzędzie do łączenia węzłów leżących w granicach tolerancji
 • Automatyczne etykietowanie elementów
 • Skalowane, schematyczne i hybrydowe środowiska
 • Prototypy elementów (konfigurowanie jednym kliknięciem)
 • Dynamiczne powiększanie
 • Obsługa wielu plików tła
 • Obsługa warstw tła obrazu, CAD i GIS
 • Automatyczne filtrowanie pól wprowadzania i wyników (w oparciu zastosowany solver)

 

Interoperacyjność i tworzenie modeli

 • Jeden zestaw plików modeli dla czterech kompatybilnych interfejsów
 • Import/eksport plików InRoads® Storm i Sanitary
 • Importowanie plików MX Drainage
 • Obsługa plików Shapefile, Geodatabase, Geometric Network i SDE
 • Konwersja polilinii na rurociągi z plików DXF i DWG
 • Połączenie z Oracle Locator/danymi przestrzennymi
 • Atrybut GIS-ID (na potrzeby utrzymywania powiązań między danymi w pliku źródłowym a elementami w modelu)
 • Narzędzie SCADAConnect umożliwiające bieżące połączenie z bazą danych systemu SCADA
 • Pliki źródłowe (szablon nowego modelu)
 • Wykorzystanie istniejących danych z arkuszy XLS, baz danych, plików SHP oraz poprzez połączenia ODBC
 • Automatyczne przydzielanie wysokości do elementów symbolizujących włazy
 • Ujednolicony format plików z SewerCAD, CivilStorm i StormCAD

 

Hydraulika i eksploatacja

 • Dwa sposoby rozwiązywania pełnego zestawu równań SaintVenanta
 • Ukryty dynamiczny solver
 • Bezpośredni dynamiczny solver (EPA-SWMM)
 • Solver dla stopniowo zmiennego przepływu wypukłego (solver SewerCAD)
 • Symulacje długookresowe
 • Symulacje stanu ustalonego
 • Automatyczne, w oparciu o parametry, projektowanie kanalizacji i kanalizacji burzowej
 • Solver dla stopniowo zmieniającego się przepływu racjonalnego (solver StormCAD)
 • Symulacje szczytowego przepływu
 • Definiowanie parowania
 • Długoterminowa nieprzerwana symulacja
 • Obliczenia pojemności wlewu wg HEC-22
 • Obliczenia spadku ciśnienia na węźle wg HEC-22
 • Obsługa rynsztoków parabolicznych i w kształcie V
 • Obsługa przepustów, murów oporowych i krańcowych
 • Symulacja przepływu wód podziemnych
 • Budowle przeciwpowodziowe (jazy, ujścia, krzywa głębokości przepływu)
 • Kontrole oparte na zasadach
 • Analiza zanieczyszczenia z opcjonalnym określeniem kategorii przenaczenia gruntu i cech powierzchni gruntu
 • Pompowanie o zmiennej szybkości
 • Metody profilu przepływu: analiza przepustowości i spiętrzenia
 • Sumowanie przepływomierzy
 • Zawory powietrza dla wysokich punktów w kolektorach tłocznych
 • Złożone rozgałęzione stacje pomp/kolektory tłoczne
 • Element SCADA
 • Analizy zrównoważonych systemów drenażu
 • Modelowanie wydzielania się siarkowodoru

 

Prezentacja wyników

 • Bezpośrednia wizualizacja i tworzenie map w ArcMap
 • Tworzenie map tematycznych
 • Dynamiczna prezentacja graficzna z wieloma parametrami i scenariuszami
 • Zaawansowane profilowanie dynamiczne
 • Zaawansowane raportowanie tabelaryczne przy pomocy FlexTables®
 • Symbolika i kodowanie kolorami oparte na właściwościach
 • Adnotacja oparta na właściwościach
 • Publikowanie i-modeli 2D i 3D, w tym do aplikacji Bentley Map Mobile

 

Zarządzanie modelem

 • Spersonalizowane pola danych (z wartościami przypisanymi przez użytkownika lub opartymi na formułach)
 • Nieograniczona liczba scenariuszy i alternatyw
 • Kompleksowe zarządzanie scenariuszami
 • Porównywanie scenariuszy
 • Tabelaryczna edycja atrybutów globalnych
 • Sortowanie i stałe filtrowanie w raportach tabelarycznych
 • Analizy statystyczne na podstawie raportów tabelarycznych
 • Konfigurowalne biblioteki danych inżynierskich
 • Dynamiczne i statyczne grupy wyborów
 • Globalne zarządzanie jednostkami roboczymi
 • Narzędzia do przeglądania rysunków zapewniające spójność struktury sieci
 • Automatyczny przegląd topologii
 • Zautomatyzowane wyszukiwanie osieroconych węzłów i niepodłączonych rur.
 • Zarządzanie podmodelami
 • Kierunek przepływu wód powierzchniowych wyświetlany na każdym terenie
 • Obsługa ProjectWise® oraz ProjectWise® GeoSpatial Management

 

Alokacje i szacowanie obciążeń ściekami

 • Automatyczna alokacja obciążenia ściekami na podstawie danych geoprzestrzennych
 • Geoprzestrzenna alokacja obciążenia na podstawie danych goprze-strzennych
 • Alokacja obciążenia na podstawie monitorowania przepływu
 • Alokacja obciążenia na podstawie rodzaju zabudowy.
 • Alokacja obciążenia kanalizacji w oparciu o etapowe prognozy użytkowania gruntu i prognozy migracji ludności
 • Alokacja obciążenia w czasie pogody bezdeszczowej z użyciem hydrogramów, obciążeń jednostkowych i obciążeń opartych na wzorcach
 • Modyfikowalna biblioteka obciążeń jednostkowych ściekami w zależności od obszaru, obliczeń, wypływów i zaludnienia
 • Kalibracja dopływów i infiltracji przy użyciu tabel RTK

 

Alokacja i szacowanie obciążenia wodą opadową

 • Metody szacowania odpływu: Hydrogram jednostkowy SCS, Zmodyfikowana Metoda Racjonalna, EPA SWMM, hydrogram jednostkowy RTK, ogólny hydrogram jednostkowy, metoda czasoprzestrzenna, ILSAX oraz hydrogram zdefiniowany przez użytkownika
 • Metody obliczania czasu koncentracji: Zdefiniowana przez użytkownika, Cartera, Eaglesona, Espeya/Winslowa, Federalnej Agencji Lotniczej, Kerby'ego/Hathawaya, Kirpicha (PA i TN), metoda długości
 • Metody określania strat: Stały wskaźnik strat, równanie Green-Ampta, równanie Hortona, Metoda początkowych strat i stałego ułamka, Metoda początkowych strat i stałego wskaźnika strat, wg numeru krzywej modelu SCS

 

PondMaker: Projekt odpływu stawu

 • Automatyczna aktualizacja arkusza kalkulacyjnego z danymi projektu dla wielu prób projektowych dotyczących jednego stawu
 • Możliwe liczne warianty projektów stawu
 • Ustalenie maksymalnych szybkości odpływu (zdefiniowanych przez użytkownika lub opartych na przepływach przed rozpoczęciem prac)
 • Obliczenie dopływów do stawu po zakończeniu projektu
 • Oszacowanie wymaganej wielkości stawu
 • Projekt geometrii stawu (plan uwzględniający wzniesienia lub podziemny magazyn)
 • Projekt struktury odpływu
 • Porównanie szczytowego przepływu i objętości przed wykonaniem prac i po ich zakończeniu
 • Analiza przepływu przez stawy za pomocą hydrogramów

System operacyjny:

 • Windows 7 SP1 (32-bitowy / 64-bitowy)
 • Windows Vista SP2 (32-bitowy / 64-bitowy)
 • Windows 8, 8,1 (32/64 bit)

 

Wymagania instalacyjne:

1-4 Bentley SewerGEMS V8i SELECTseries 4 Readme

 

Wymagania programowe:

 • Microsoft .NET Framework wersja 3.5

 

SewerGEMS działa jako samodzielna aplikacja bez ograniczeń związanych z platformą. Program może być też uruchomiony w środowisku ArcGIS, AutoCAD i MicroStation.