StormCad

StormCAD

StormCAD

 

Projektowanie i modelowanie kanalizacji deszczowej.

 

Przeznaczenie: projektowanie i analizowanie systemów kanalizacji deszczowej.
- +

StormCAD jest wszechstronnym oprogramowaniem modelującym do projektowania i analizowania systemów kanalizacji deszczowej. StormCAD wykonuje obliczenia odpływów ze zlewni, przepustowości wpustów ulicznych oraz przepływów przez sieć kanałów i rur.

Zdolność do współpracy

Zaraz po zainstalowaniu program może być wykorzystywany jako niezależna aplikacja lub pracować bezpośrednio w programie MicroStation®. Dodatkowa opcja wbudowana w program pozwala na modelowanie bezpośrednio w programie AutoCAD.

Bez względu na używaną platformę StormCAD pozostaje niezależnym zbiorem plików do modelowania zdolnym do współpracy z różnymi platformami.

Niezależny interfejs oferuje łatwe w użyciu narzędzia modelujące, obsługę różnych formatów, narzędzia konwersji z programów CAD, GIS, baz danych oraz nieograniczoną możliwość cofania i przywracania zmian.

Wszystkie wersje StormCAD posiadają darmową opcję pracy pod programem MicroStation stwarzając tym samym środowisko dla projektów geoprzestrzennych i inżynierskich z doskonałymi wizualizacjami oraz narzędziami do publikacji.

Użytkownicy programu AutoCAD mogą używać program StormCAD bezpośrednio w AutoCAD w celu projektowania, trasowania i przygotowywania modeli z inżynieryjną precyzją w dobrze im znanym środowisku.

StormCAD pozwala na import i eksport danych o odpływie bezpośrednio z InRoads, GEOPAK i PowerCivil dla Ameryki Północnej ułatwiając inżynierom i projektantom optymalizację pracy oraz umożliwiając lepsze skoordynowanie zespołów inżynierskich.

 

Hydraulika wpustów i sieci

StormCAD określa przechwyt spływów powierzchniowych przez wpusty znajdujące się w sieci oraz kieruje przepływy obejściowe do ich miejsc docelowych. Wpusty deszczowe można obliczyć używając metodologii HEC-22 Federalnego Zarządu Autostrad USA (U.S. Federal Highway Administration (FHWA)), a użytkownik może wybierać pomiędzy wpustami o nasadach różnego typu: nasady jednospadowe, nasady z wlewem bocznym i nasady kombinowane. W celu obliczania strat hydraulicznych inżynierowie mogą posłużyć się całą gamą metod między innymi HEC-22 Energy czy też AASHTO.

StormCAD zapewnia otrzymanie rozwiązania dla warunków podkrytycznych, krytycznych i nadkrytycznych przepływów przy użyciu wydajnego algorytmu do obliczania ruchu wolnozmiennego. StormCAD oblicza straty hydrauliczne używając formuł Manninga, Kuttera, Darcy-Weisbacha i Hazena-Williamsa. Użytkownicy mogą wybierać pomiędzy okrągłymi, kwadratowymi, przesklepionymi lub eliptycznymi przekrojami porzecznymi rur lub nieregularnymi, trapezowymi lub trójkątnymi przekrojami poprzecznymi kanałów.

 

Hydrologia i alokacja odpływów

StormCAD używa metody racjonalnej w celu obliczania przepływów szczytowych do projektowania systemów kanalizacji deszczowej, akceptuje też przypisanie znanych wartości spływów jako dopływów do określonych wpustów. StormCAD pozwala użytkownikom na zdefiniowanie zależności opisujących natężenia deszczów miarodajnych IDF (Intenity –Duration - Frequency) przy użyciu równań i tabel. Projektanci mogą wykreślać zdefiniowane krzywe IDF i używać ich w innych projektach realizowanych na tym samym obszarze. Inżynierowie mogą pracować z projektami o nieograniczonej liczbie elementarnych zlewni spływu o unikalnych wartościach współczynników spływu dla każdej z nich.

 

StormCAD pozwala dodawać dane o zewnętrznych obszarach spływowych, dodatkowych przerzucanych przepływach w celu modelowania odpływów spoza systemu przyczyniających się do wzrostu całkowitego natężenia dopływu na dowolnego wpustu. StormCAD zawiera kilka metod obliczania czasu przepływu, w tym metody oparte o: prędkość przepływu dla pełnego napełnienia przekroju, prędkość dla głębokości normalnej, średnią prędkość końcową oraz średnią prędkość ważoną.

 

Projektowanie automatyczne

Zaimplementowana w StormCAD możliwość określania warunków brzegowych projektowania pozwala projektantom na automatyczne projektowanie ciągów grawitacyjnych i powiązanych z nimi obiektów.

Projektowanie jest na tyle elastyczne, że pozwala użytkownikom na określenie elementów jakie mają być zaprojektowane począwszy od dymensji pojedynczej rury, a kończąc na projekcie całego systemu, poprzez wprowadzenie właściwych parametrów projektowych, takich jak minimalne/maksymalne wartości: prędkości przepływu, głębokości przykrycia przewodów i ich nachylenia; offsetu rzędnych na połączeniu różnych przewodów (wraz z określeniem czy dopuszcza się, czy też nie stosowanie studni kaskadowych), maksymalny zasięg i głębokość zalewu dla wpustów w zagłębieniach terenu i minimalna efektywność dla wpustów przykrawężnikowych.

 

StormCAD automatycznie określi najbardziej opłacalną dymensje rur oraz głębokości ich posadowienia tak, aby zminimalizować głębokość ich przykrycia i uniknąć niepotrzebnych prac ziemnych w głębokich wykopach.

 

Wszechstronny menadżer scenariuszy

Dzięki menadżerowi scenariuszy inżynierowie mogą ocenić, stworzyć wizualizację i porównać niezliczoną liczbę scenariuszy "co jeśli" w obrębie jednego projektu. Dzięki temu mogą łatwo podjąć decyzje porównując rozwiązania projektowe o różniących się warunkach brzegowych dotyczących prędkości, spadków i głębokości przykrycia, oceniając wydajność całego systemu dla różnych zjawisk opadowych lub analizując odpływ przyjmując w tym celu różne oszacowania współczynników spływu dla zlewni.

Interfejs i edycja graficzna

 • Samodzielna aplikacja systemu Windows
 • Możliwość uruchomiania w środowisku AutoCAD (wymagana licencja AutoCAD)
 • Możliwość uruchomiania w środowisku MicroStation (wymagana licencja MicroStation)
 • Możliwość pracy w PowerCivil w Ameryce Północnej (wymagana licencja PowerCivil dla Ameryki Północnej)
 • Import/eksport plików z projektami odwodnienia z i do programów InRoads®/GEOPAK®/PowerCivil™
 • Nieograniczona możliwość cofania i przywracania zmian
 • Możliwość przekształcania, dzielenia i ponownego łączenia elementów
 • Narzędzie do łączenia węzłów przebiegających blisko siebie
 • Automatyczne etykietowanie elementów
 • Skalowane, schematyczne i hybrydowe środowiska
 • Skalowanie zlewni i elementów odprowadzających
 • Prototypy elementów
 • Podgląd z lotu ptaka i dynamiczny zoom
 • Biblioteka nazwanych widoków
 • Obsługa wielu plików tła
 • Obsługa warstw tła dla plików graficznych, CAD i GIS
 • Prototypy elementów (konfiguracja jednym kliknięciem)
 • Automatyczne filtrowanie pól wprowadzania danych i wyników (w oparciu o zastosowany solver)

 

Interoperacyjność i tworzenie modelu

 • Jeden zestaw plików modelowych dla czterech kompatybilnych interfejsów
 • Import plików MX Drainage
 • Atrybut GIS-ID (aby utrzymać połączenia pomiędzy rekordami w pliku źródłowym a elementami na modelu)
 • Import/eksport danych LandXML
 • Import/eksport Oracle Spatial
 • Konwersja polilinii na rurociągi z plików DXF i DWG
 • Połączenie z arkuszem kalkulacyjnym, bazą danych, plikami shape i OLE DB
 • Automatyczne przypisywanie danych wysokościowych do elementów symbolizujących włazy studzienek
 • Ujednolicony format plików z CivilStorm, SewerGEMS i SewerCAD

 

Zarządzanie modelem

 • Nieograniczona liczba scenariuszy i rozwiązań alternatywnych
 • Kompleksowe zarządzanie scenariuszem
 • Aktywna topologia (aby aktywować lub dezaktywować poszczególne elementy sieci)
 • Porównywanie scenariuszy
 • Raporty w postaci tabeli z możliwością dokonywania globalnej edycji
 • Sortowanie i nieprzerwane filtrowanie danych w raportach w formie tabeli
 • Biblioteki z możliwością indywidualnych ustawień
 • Zestawy wyboru dynamicznego (w oparciu o zadane zapytanie) i statycznego
 • Wybór elementów przy użyciu wieloboku
 • Wybór elementów przez inwersję
 • Otwieranie tabel dla selekcji
 • Globalne zarządzanie jednostkami miar inżynierskich
 • Narzędzie przeglądu planu sieci w celu sprawdzenia spójności połączeń
 • Automatyczny podgląd topologii
 • Nawigator rysowania
 • Wyszukiwanie odosobnionych węzłów i rur bez odpływu
 • Hiperłącza dla elementów sieci
 • Pola danych niestandardowych (z danymi przypisywanymi przez użytkownika lub bazujących na formułach)
 • Wyświetlanie kierunku spływu wód powierzchniowych dla dowolnego terenu
 • Wsparcie programów ProjectWise® i ProjectWise® Geospatial Management

 

Hydraulika

 • Symulacje dla stanów ustalonych
 • Metody profilu przepływu: analiza przepustowości i cofki
 • Metody obliczania strat: AASHTO, HEC-22 (2 i 3 wydanie), standardowa, bezwzględna, ogólna oraz krzywa straty-przepływ
 • Symulacja obejść hydraulicznych
 • Automatyczne projektowanie z uwzględnieniem warunków brzegowych
 • Metody obliczania strat hydraulicznych: Manninga, Kuttery, Darcy-Weisbacha i Hazen-Williamsa
 • Różne rodzaje wpustów w tym wpusty o zdefiniowanych przez użytkownika krzywych wydatku
 • Hydraulika otwartych i zamkniętych kanałów
 • Obsługa rynien parabolicznych i o kształcie V
 • Obsługa elementów ciśnieniowych (w tym pomp)
 • Obliczenia elementów wypływowych ze zbiorników
 • Obliczenia budowli kontrolnych wlotów przepustów
 • Obsługa wlotów i wylotów przepustów

 

Hydrologia i alokacja spływów

 • Metoda racjonalna
 • Wejściowe dane opadowe: zdefiniowane przez użytkownika tabele IDF, Hydro-35, równanie do tabel IDF, równania krzywej IDF.
 • Metody szacowania czasu koncentracji: zdefiniowane przez użytkownika, Cartera, Eaglesona, Espeya/Winslowa, Federalnej Agencji Lotnictwa, Kerby/ Hathawaya, Kirpich’a (PA i TN), długości i prędkości, czasu opóźnienia SCS, spływu powierzchniowego TR-55, płytkiego skoncentrowanego spływu TR-55, przepływu kanałowego TR-55, fali kinematycznej, Frienda, Bransby-Williamsa.
 • Przyłączanie zewnętrznych dopływów

 

Prezentacja wyników

 • Tworzenie map tematycznych
 • Dynamiczna prezentacja graficzna z wieloma parametrami i scenariuszami
 • Zaawansowane profilowanie
 • Zaawansowane raporty w postaci tabel przy pomocy FlexTables®
 • Symbolika i kodowanie kolorami oparte na właściwościach
 • Adnotacja oparta na właściwościach
 • Konturowanie przy użyciu Shapefile i eksport DXF
 • Publikacja i-modeli w 2D lub 3D włącznie z aplikacją Bentley Map Mobile

 

StormCAD działa jako samodzielna aplikacja niezależnie od zainstalowanej platformy.

StormCAD może działać także pod programami AutoCAD i MicroStation. Wymagania zostały przedstawione w pliku ReadMe.