SewerCAD-Stand-Alone_EPSrun

SewerCAD

Wydajne narzędzie do łatwego projektowania i rehabilitacji sieci kanalizacyjnych

 

Przeznaczenie: do modelowania i projektowania sieci kanalizacyjnych

Karta techniczna

- +

SewerCAD to łatwy w użyciu program do modelowania i projektowania sieci kanalizacyjnych, który stosowany jest przez przedsiębiorstwa miejskie, firmy zajmujące się infrastrukturą sieciową oraz firmy inżynieryjne z całego świata do projektowania, analizowania i planowania systemów odprowadzania ścieków. Inżynierowie mogą z łatwością modelować zarówno kolektory tłoczne pod ciśnieniem, jak i grawitacyjne systemy hydrauliczne przy użyciu analizy stanu ustalonego.

Interoperacyjność

Natychmiast po instalacji programu użytkownicy SewerCAD mogą wykorzystać go, jako samodzielną aplikację lub pracować bezpośrednio w MicroStation®.

 

Grawitacyjne i ciśnieniowe systemy hydrauliczne

Inżynierowie mogą analizować sieci z wymuszonym jak i swobodnym przepływem przy użyciu stabilnego, stopniowo zmiennego algorytmu o standardowym kroku w SewerCAD do rozwiązywania subkrytycznych, krytycznych i nadkrytycznych warunków oraz złożonych profili.

 

Szacowanie i alokacja obciążenia ściekami oraz infiltracja i dopływ

Moduł LoadBuilder™ zawarty w programie SewerCAD pomaga inżynierom dokonać alokacji obciążenia kanalizacji na podstawie różnorodnych źródeł opartych na GIS, takich jak dane dotyczące poboru wody przez konsumentów, pomiary przepływu w całym obszarze czy wielokąty z informacjami na temat zaludnienia lub wykorzystania terenu.

 

Automatyczne projektowanie nowych systemów i rehabilitacja istniejącej kanalizacji

Oparte na regułach funkcje projektowania w SewerCAD pozwalają twórcom modeli na automatyczne projektowanie systemów grawitacyjnych.

 

Kompleksowe zarządzanie scenariuszami

Centrum zarządzania scenariuszami SewerCAD daje inżynierom pełną kontrolę nad konfiguracją, uruchomieniem, oceną, wizualizacją i porównaniem nieograniczonej liczby hipotetycznych scenariuszy w obrębie jednego pliku.v

Edytowanie

 • Samodzielny interfejs Windows
 • Możliwość uruchomienia w ramach AutoCAD (wymagana licencja AutoCAD)
 • Możliwość uruchomienia w ramach MicroStation (wymagana licencja MicroStation)
 • Nieograniczona możliwość cofania i ponownego wykonania
 • Scalanie, rozdzielanie i ponowne łączenie elementów
 • Automatyczne etykietowanie elementów
 • Skalowane, schematyczne i hybrydowe środowiska
 • Prototypy elementów
 • Widok poglądowy i dynamiczne powiększanie/zmniejszanie
 • Biblioteka z nazwanymi widokami
 • Obsługa wielu warstw tła
 • Obsługa tła obrazu, CAD i GIS
 • Narzędzie do wnioskowania (do interpolacji brakujących danych o wysokości)
 • Automatyczne obliczanie wysokości przy podziale rury.
 • Automatyczne filtrowanie pól wprowadzania i wyników (w oparciu o zastosowany solver)

 

Hydraulika i eksploatacja

 • Symulacje stanu ustalonego
 • Symulacje długookresowe
 • Metody profilu przepływu: analiza przepustowości i spiętrzenia
 • Zautomatyzowane projektowanie z uwzględnieniem reguł
 • Symulowanie odchyleń
 • Kontrole logiczne i oparte na zasadach
 • Obliczenia obciążeń trakcyjnych
 • Dokładne pompowanie o zmiennej szybkości
 • Element bateria pomp
 • Główne krzywe systemowe
 • Sumowanie pomiarów z przepływomierzy
 • Zawory odpowietrzające dla wysokich punktów w kolektorach tłocznych
 • Budowle przeciwpowodziowe (wlot przepustu, jazy, ujścia, krzywa głębokości przepływu)
 • Obliczenia spadku ciśnienia w węźle wg HEC-22
 • Złożone rozgałęzione stacje pomp/kolektory tłoczne
 • Obliczenia struktury odpływu stawu
 • Obsługa elementów zlewni
 • Obsługa typowych ścian czołowych i przepustów
 • Analiza zrównoważonych systemów drenażu

 

Interoperacyjność i tworzenie modeli

 • Jeden zestaw plików modeli dla trzech kompatybilnych interfejsów
 • Importowanie plików MX Drainage
 • Importowanie i eksportowanie danych LandXML
 • Konwersja z polilinii na rury z plików DXF i DWG
 • Wykorzystanie danych z arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, plików SHP i OLE DB
 • Uzyskanie danych o wysokości w oparciu o kontury, punkty i pliki Shapefile
 • Uzyskanie danych o wysokości w oparciu o rysunki i powierzchnie w CAD
 • Interpolacja wysokości między elementami
 • Interpolacja wysokości w miejscu podziału elementu
 • Właściwość GIS-ID (na potrzeby utrzymywania powiązań między danymi w pliku źródłowym a elementami w modelu)
 • Pliki źródłowe (szablon nowego modelu)
 • Połączenie z Oracle Locator/danymi przestrzennymi
 • Automatyczne przydzielanie danych o wysokości do elementów włazu
 • Ujednolicony format plików z StormCAD, CivilStorm i SewerGEMS

 

Alokacja i szacowanie obciążenia ściekami

 • Automatyczna alokacja obciążenia ściekami na podstawie danych geoprzestrzennych
 • Geoprzestrzenna alokacja obciążenia na podstawie danych z liczników
 • Alokacja obciążenia na podstawie monitorowania przepływu
 • Alokacja obciążenia na podstawie użytkowania gruntu
 • Alokacja obciążenia kanalizacji w oparciu o etapowe prognozy użytkowania gruntu i prognozy migracji ludności
 • Alokacja obciążenia w czasie pogody bezdeszczowej z użyciem hydrogramów, obciążeń jednostkowych i obciążeń opartych na wzorach
 • Modyfikowalna biblioteka obciążeń jednostkowych ściekami w zależności od obszaru, obliczeń, wypływów i zaludnienia
 • Rodzaj obciążenia infiltracją oparty na długości, średnicy, powierzchni, stosunku długości do średnicy rury lub określony przez użytkownika

 

Zarządzanie modelem

 • Nieograniczona liczba scenariuszy i alternatyw
 • Kompleksowe zarządzanie scenariuszami
 • Porównywanie scenariuszy
 • Odchylenia wyświetlane jako łącza
 • Aktywna topologia (w celu włączenia lub wyłączenia elementów sieci)
 • Raporty tabelaryczne z możliwością edycji atrybutów
 • Sortowanie i stałe filtrowanie w raportach tabelarycznych
 • Otwieranie tabeli po jej wyborze
 • Zlokalizowane biblioteki inżynierskie dla ekstremalnych czynników przepływu, rozmiaru odcinka, właściwości materiału, drobnych strat i jednostkowych obciążeń ściekami (w czasie pogody bezdeszczowej)
 • Dynamiczne (oparte na zapytaniach) i statyczne grupy wyborów
 • Wybór elementów według wielokątów
 • Odwrócenie wyboru elementów
 • Analiza statystyczna na podstawie raportów tabelarycznych
 • Globalne zarządzanie jednostkami inżynierskimi
 • Narzędzia do przeglądania rysunków zapewniające spójność struktury sieci
 • Automatyczny przegląd topologii
 • Nawigator sieciowy z dziesiątkami przydatnych wcześniej zdefiniowanych zapytań
 • Specyfikacja osieroconych węzłów i ślepo zakończonych rur
 • Hiperłącza dla elementów sieciowych
 • Spersonalizowane pola danych (z wartościami przypisanymi przez użytkownika lub opartymi na formułach)
 • Kierunek przepływu wód powierzchniowych wyświetlany na każdym terenie
 • Obsługa ProjectWise i ProjectWise GeoSpatial Management

 

Prezentacja wyników

 • Tworzenie map tematycznych
 • Dynamiczna prezentacja graficzna z wieloma parametrami i scenariuszami
 • Zaawansowane profilowanie dynamiczne
 • Zaawansowane raportowanie tabelaryczne przy pomocy FlexTables
 • Symbolika i kodowanie kolorami oparte na właściwościach
 • Adnotacje oparta na właściwościach
 • Raport inwentaryzacyjny dotyczący projektu
 • Raport podsumowujący dany scenariusz
 • Raporty i wykresy dotyczące elementów
 • Hydrogramy
 • Konturowanie z możliwością eksportu do pliku Shapefile, DXF i natywnego formatu CAD
 • Publikowanie i-modeli w 2D i w 3D, w tym w aplikacji Bentley Map Mobile

 

Alokacja i szacowanie obciążenia wodą opadową

 • Metody szacowania odpływu: Hydrogram jednostkowy SCS, Zmodyfikowana Metoda Racjonalna, EPA SWMM, hydrogram jednostkowy RTK, ogólny hydrogram jednostkowy, metoda czasoprzestrzenna, ILSAX oraz hydrogram zdefiniowany przez użytkownika
 • Metody obliczania czasu koncentracji: Zdefiniowana przez użytkownika, Cartera, Eaglesona, Espeya/ Winslowa, Federalnej Agencji Lotnictwa, Kerby'ego/Hathawaya, Kirpicha (PA i TN), Długości i prędkości, SCS Lag, TR-55 przepływu wody, TR-55 płytkiego skoncentrowanego przepływu oraz TR-55 przepływu przez kanał, Frienda, Kinematic Wave, Bransby-Williamsa oraz normy brytyjskie
 • Metody określania strat: Stały wskaźnik strat, Green-Ampta, Hortona, Metoda początkowych strat i stałego ułamka, Metoda początkowych strat i stałego wskaźnika strat, numer krzywej według modelu SCS.

System operacyjny:

 • Windows 7 SP1 (32-bitowy / 64-bitowy)
 • Windows Vista SP2 (32-bitowy / 64-bitowy)
 • Windows 8, 8,1 (32/64 bit)

 

Wymagania programowe:

 • Microsoft .NET Framework wersja 3.5 (Instalator podejmie próbę pobrania i zainstalować ten warunek, jeśli nie jest obecny podczas instalacji)

 

Wstępne wymagania co do platformy:

 • Bentley SewerCAD V8i SELECTseries 4 nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania (jak CAD czy GIS), może zatem pracować jako samodzielna aplikacja. Jednak SewerCAD V8i może działać na platformie następujących programów (jeśli są dostępne):
 • MicroStation V8i SELECTseries 3
 • AutoCAD 2014 (32-bitowy / 64-bitowy) *
 • AutoCAD 2015 (32-bitowy / 64-bitowy) *

 

* (wymagana licencja SewerCAD V8i dla AutoCAD)