CivilStorm

CivilStorm

CivilStorm

 

Kompleksowa analiza i modelowanie wody deszczowej

 

Przeznaczenie: oprogramowanie do budowy w pełni dynamicznych i działających na wielu platformach modeli hydrodynamicznych skomplikowanych systemów odwodnienia
- +

CivilStorm to oprogramowanie do budowy w pełni dynamicznych i działających na wielu platformach modeli hydrodynamicznych skomplikowanych systemów odwodnienia. Z jego użyciem inżynier może przeanalizować działanie tych systemów w oparciu o wbudowane narzędzia hydrauliczne i hydrologiczne oraz duży wachlarz metod kalibracji parametrów hydrologicznych dla okresów opadowych. Poczynając od tworzenia masterplanu systemu odwodnienia, a kończąc na studiach dotyczących jakości wód opadowych i roztopowych. CivilStorm jest oprogramowaniem przyjaznym dla użytkownika w zakresie analizy, projektowania i zarządzania systemami kanalizacji deszczowych.

Jedno rozwiązanie dla wszystkich kwestii związanych z modelowaniem systemów kanalizacji deszczowej

CivilStorm wykonuje wszechstronne analizy dla wszystkich aspektów związanych z systemami kanalizacji deszczowej takich jak: opady, spływy, przechwytywanie dopływu i przekierowanie, przewody grawitacyjne i ciśnieniowe, zbiorniki wodne, budowle odpływowe, otwarte kanały, przepusty i wiele innych.

Inżynierowie mogą przeanalizować przepływy ciśnieniowe i grawitacyjne dla całych sieci kanałów otwartych oraz podziemnych przewodów; modelować skomplikowane odpływy ze zbiorników dla różnych stanów odbiorników; stosując na ich etapie projektowania różnego typu przelewy, kryzy, przepusty, kolumny i wpusty, a wszystko to w jednym produkcie

 

Model w samodzielnej aplikacji Windows  lub w ulubionej platformie CAD

CivilStorm działa jako samodzielna aplikacja Windows, ale może także działać pod MicroStation lub AutoCAD. Bez względu na używaną platformę CivilStorm pozostaje spójnym zbiorem plików do modelowania zapewniającym współdziałanie na różnych platformach, wspierającym różnorakie warstwy tła, narzędzia do konwersji z CAD, GIS, bazę danych oraz nieograniczoną możliwość cofania i przywracania zmian.

 

CivilStorm może działać pod MicroStation - bez ponoszenia dodatkowych kosztów - oferując środowisko do tworzenia projektów inżynieryjnych i geoprzestrzennych przy pomocy niezrównanych narzędzi do tworzenia wizualizacji i publikacji. Użytkownicy programu AutoCAD mogą dodać obsługę programu CivilStorm bezpośrednio w AutoCAD, w celu budowy i trasowania modeli, z inżynierską dokładnością w środowisku programowym, które jest im najbardziej przyjazne.

 

Usprawnione budowanie modeli

Inżynierowie mogą efektywnie wykorzystywać dane geoprzestrzenne, schematy CAD, bazy danych i arkusze kalkulacyjne dla błyskawicznego procesu tworzenia modelu. CivilStorm zapewnia zsynchronizowane łączenie baz danych, odnośniki do danych geoprzestrzennych i zaawansowane moduły do tworzenia modeli, które mogą być łączone z praktycznie każdym cyfrowym formatem danych. Dodatkowo projektanci mogą importować pliki SWMM, jak również pliki StormCAD do programu CivilStorm. CivilStorm posiada także narzędzia do rysowania i przeglądu łączności elementów, co gwarantuje hydrauliczną spójność każdego modelu.

 

Łatwe zarządzanie modelem w oparciu o scenariusze

Centrum Zarządzania Scenariuszami w programie CivilStorm pozwala inżynierom na pełną kontrolę nad konfiguracją, sprawdzaniem, oceną, wizualizacją i porównaniem niezliczonych scenariuszy w obrębie jednego pliku. W ten sposób inżynierowie mogą łatwo podjąć decyzje porównując alternatywne rozwiązania lub proponując metody renowacji dla różnych parametrów systemu (w tym przed i po inwestycji).

 

Wbudowana hydrologia wód opadowych

Inżynierowie mogą wczytywać modele ze spływami wód opadowych wygenerowanymi na podstawie opadów, używając zaimplementowane w programie CivilStorm rozkłady opadów lub zdarzenie opadowe zdefiniowane przez użytkownika. Spływy wód opadowych są modelowane używając jednej z wielu dostępnych metod hydrogramów, w tym: RTK, SCS, Zmodyfikowana Metoda Racjonalna, EPA-SWMM lub hydrogram jednostkowy zdefiniowany przez użytkownika.

 

Low Impact Development (LID)

CivilStorm może zamodelować efekt zabiegów LID na opóźnienie dopływu wód opadowych do systemów kanalizacji deszczowych.

 

Wybór solverów

Inżynierowie mogą łatwo przełączać się pomiędzy kilkoma solverami, w zależności od typu systemu, który analizują.

 • W celu rozwiązania układu równań Saint Venant, użytkownicy mogą wybrać pomiędzy solverem o jawnym schemacie różnicowym EPA SWMM, a wbudowanym solverem fali dynamicznej. Te dwa dynamiczne solvery umożliwiają na uwzględnienie efektów retencji w obrębie elementów systemu oraz określić ilościowo, czy dojdzie do wylania. Inżynierowie dla oceny spełnienia standardów jakości ścieków opadowych mogą ponadto korzystać z dodatkowej funkcjonalności solvera SWMM, jaką jest modelowanie jakości wód opadowych i roztopowych.

 

 • Z solverem przepływu racjonalnego/ruchu wolnozmiennego ustalonego, przepływy szczytowe w systemie kanalizacji deszczowej są obliczane w oparciu o metodę racjonalną spływu. Narzędzie to należy używać w celu analizowania parametrów przepływów szczytowych lub do automatycznego projektowania kanałów burzowych.

Interfejs i edycja grafiki

 • Samodzielna aplikacja systemu Windows
 • Możliwość uruchamiania w środowisku MicroStation (wymagana licencja MicroStation)
 • Możliwość uruchamiania w środowisku PowerCivil w Ameryce Północnej (wymagana licencja PowerCivil dla Ameryki Północnej)
 • Możliwość uruchamiania w środowisku AutoCADa (wymagana licencja AutoCAD)
 • Import/eksport plików InRoads® Storm & Sanitary
 • Import plików MX Drainage
 • Nieograniczona możliwość cofania i przywracania zmian
 • Możliwość przekształcania, dzielenia i ponownego łączenia elementów
 • Narzędzie do łączenia węzłów leżących w granicach tolerancji
 • Automatyczne etykietowanie elementów
 • Skalowane, schematyczne i hybrydowe środowiska
 • Narzędzie podpowiadające (wstawiające brakujące dane)
 • Prototypy elementów (konfigurowane jednym kliknięciem)
 • Dynamiczne powiększanie
 • Nazwane widoki
 • Podgląd z lotu ptaka
 • Obsługa wielu plików tła
 • Obsługa warstw tła dla plików graficznych, CAD i GIS
 • Automatyczne filtrowanie pól wprowadzania i wyników (w oparciu o zastosowany solver)

 

Interoperacyjność i tworzenie modeli

 • Jeden zestaw plików modelowych dla czterech kompatybilnych interfesjów
 • Atrybut GIS-ID (aby utrzymać połączenia pomiędzy rekordami w pliku źródłowym a elementami na modelu)
 • Konwersja polilinii na rurociągi z plików DXF i DWG
 • Połączenie z arkuszem kalkulacyjnym, bazą danych, plikami shape i OLE DB
 • Import/eksport Oracle spatial
 • Import/eksport danych LandXML
 • Import plików SWMM
 • Import danych pomiarowych
 • Import szeregów czasowych danych
 • Automatyczne przypisanie danych wysokościowych do elementów symbolizujących włazy studzienek
 • Ujednolicony format plików z SewerGEMS, SewerCAD i             StormCAD

 

Zarządzanie modelem

 • Nieograniczona liczba scenariuszy i alternatyw
 • Kompleksowe zarządzanie scenariuszami
 • Porównywanie scenariuszy
 • Aktywna topologia (aby aktywować lub dezaktywować poszczególne elementy sieci)
 • Raporty w postaci tabeli z możliwością dokonywania globalnej edycji
 • Sortowanie i nieprzerwane filtrowanie danych w raportach w formie tabeli
 • Analizy statystyczne dla raportów w formie tabeli
 • Biblioteki z możliwością indywidualnych ustawień
 • Zestawy wyboru dynamicznego (w oparciu o zadane zapytanie) i statycznego
 • Wybór elementów przy użyciu wieloboku
 • Wybór elementów przez inwersję
 • Otwieranie tabel dla selekcji
 • Globalne zarządzanie jednostkami miar inżynierskich
 • Narzędzie przeglądu planu sieci w celu sprawdzenia spójności połączeń
 • Automatyczny podgląd topologii
 • Nawigator rysowania
 • Wyszukiwanie odosobnionych węzłów i rur bez odpływu
 • Hiperłącza dla elementów sieci
 • Wyświetlanie kierunku spływu wód powierzchniowych dla dowolnego terenu
 • Wsparcie programów ProjectWise® i ProjectWise® Geospatial Management

 

Hydraulika i eksploatacja

 • Możliwość łatwego przełączania się pomiędzy dwoma silnikami obliczeniowymi w celu rozwiązania układu równań St. Venant
 • Wbudowany silnik obliczeniowy oparty o schemat niejawny
 • Wbudowany dynamiczny silnik obliczeniowy oparty o schemat jawny (EPA-SWMM)
 • Wbudowany silnik obliczeniowy dla ruchu wolnozmiennego ustalonego (silnik programu StormCAD)
 • Symulacje dla stanu ustalonego (przepływ maksymalny)
 • Automatyczne projektowanie kanalizacji deszczowej dla przyjętych warunków brzegowych
 • Symulacje długoterminowe wraz z raportami statystycznymi
 • Obliczanie zdolności przechwytowej wpustów według HEC-22
 • Obliczanie strat hydraulicznych w węzłach według HEC-22
 • Obsługa rynien parabolicznych i o kształcie V
 • Określanie parowania
 • Symulacje warstw wodonośnych
 • Analiza zanieczyszczenia z opcjonalnym określeniem kategorii przeznaczenia gruntu i cech powierzchni gruntu
 • Analiza oczyszczania
 • Infiltracja w stawach
 • Przeciążenie przepustów drogowych
 • Sterowanie oparte na regułach
 • Przepompowywanie z pompami o zmiennej prędkości obrotowej
 • Analiza zrównoważonego systemu gospodarowania wodą deszczową (LID)

 

Dane opadowe

 • Syntetyczne opady projektowe i rzeczywiście zarejestrowane deszcze, włączając w to deszcze według SCS (I, IA, II, lub III) i Bulletin 71, skumulowany opad, bezwymiarowa warstwa opadu (warstwa i czas), przyrost warstwy opadu i hietogram intensywności opadów.

 

Alokacja i szacowanie obciążeń ściekami opadowymi

 • Metody szacowania spływu powierzchniowego: hydrogram jednostkowy SCS, zmodyfikowana metoda racjonalna, EPA SWMM, hydrogram jednostkowy RTK, uogólniony hydrogram jednostkowy, metoda opóźnienia czasu przepływu, ILSAX oraz hydrogram zdefiniowany przez użytkownika.
 • Metody szacowania czasu koncentracji: zdefiniowana przez użytkownika, Cartera, Eaglesona, Espeya/Winslowa, Federalnej Agencji Lotnictwa, Kerby/Hathawaya, Kirpich’a (PA i TN), długości i prędkości, czasu opóźnienia SCS, spływu powierzchniowego TR-55, płytkiego skoncentrowanego spływu TR-55, przepływu kanałowego TR-55, fali kinematycznej, Frienda, Bransby-Williamsa i według standardów obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie.
 • Metody obliczania infiltracji wód opadowych: stałego natężenia infiltracji, Green-Ampta, Hortona, początkowej straty i stałej części natężenia opadu, początkowej straty i stałego natężenia infiltracji, krzywej CN- SCS
 • Centrum kontroli dopływu

 

PondMaker: Projekt odpływu ze stawu

 • Automatyczna aktualizacja arkusza kalkulacyjnego z danymi projektu dla wielu prób projektowych dotyczących jednego stawu
 • Możliwe liczne warianty projektów stawu
 • Ustalania maksymalnych szybkości odpływu (zdefiniowanych przez użytkownika lub opartych na przepływach przed rozpoczęciem prac)
 • Obliczenie dopływów do stawu po zakończeniu projektu
 • Szacowanie wymaganej wielkości stawu
 • Projekt geometrii stawu (plan wysokościowy lub retencja podziemna)
 • Projekt urządzeń zrzutowych
 • Porównanie szczytowego przepływu i objętości przed wykonaniem prac i po ich zakończeniu
 • Analiza przepływu przez stawy za pomocą hydrogramów

 

Prezentacja wyników

 • Tworzenie map tematycznych
 • Dynamiczna prezentacja graficzna z wieloma parametrami i scenariuszami
 • Zaawansowane profilowanie dynamiczne
 • Zaawansowane raportowanie tabelaryczne przy pomocy FlexTables®
 • Symbolika i kodowanie kolorami oparte na właściwościach
 • Adnotacja oparta na właściwościach
 • Konturowanie przy użyciu Shapefile i eksport DXF
 • Krzywe stan-przepływ dla elementów odpływowych
 • Publikowanie i-modeli 2D i 3D, w tym aplikacji Bentley Map Mobile

 

CivilStorm działa jako samodzielna aplikacja bez ograniczeń związanych z platformą.

CivilStorm może być też uruchomiony w środowisku AutoCAD i MicroStation. Wymagania są również dostępne w pliku ReadMe aplikacji CivilStorm.